Adatkezelési tájékoztató

Adatvédelmi nyilatkozat

A Rigi Invest Kft. adatvédelmi tájékoztatója

A Rigi Invest Kft.(továbbiakban: Adatkezelő) www.hajokereskedes.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap) üzemeltetése során az adatok kezelésével összefüggésben az Adatkezelő ezúton tájékoztatja az Felhasználókat a Honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

 1. Adatkezelések célja

Az Adatkezelő a felhasználók kifejezetten hozzájárulnak, hogy az általuk megadott adatokat az Adatkezelő a vonatkozó törvények adta keretek között célhoz kötötten az itt meghatározott célok érdekében kezelje.Az adatfeldolgozást is az Adatkezelő végzi számítógépes rendszerein keresztül illetőleg tárhely szolgáltatót vesz igénybe, aki az adatokat tárolja a tárhely szolgáltatására tekintettel (adatfeldolgozó).

Az Adatkezelő kijelenti, hogy a Felhasználó által a rendelkezésére bocsátott

adatokat célhoz kötötten kezeli, más meg nem jelölt célra nem használja azokat. Hatósági megkeresésre, törvény általi kötelezés esetén azonban Adatkezelő a megkeresőnek (pl. hatóságnak) köteles az adatokat kiadni, ezt Felhasználók tudomásul veszik jelen adatkezelési szabályzat elfogadásával és ehhez ezúton kifejezetten hozzá is járulnak, így e tekintetben Adatkezelőnek további hozzájárulást nem kell kérnie az Felhasználóktól. E tekintetben Adatkezelőhöz az Felhasználók igényekkel nem fordulhatnak.

A megadott adatok valósága tekintetében Adatkezelőnek felelőssége nincsen.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja kezelni, erről az Felhasználókat tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa. Az adatkezelés kizárólag Magyarországon, belföldön történik.

A Felhasználó kijelenti, hogy jelen Szabályzat alapján adatai kezeléséhez hozzájárult, ezek jelen szabályzatban foglaltak alapján történő kezelése esetén kártérítési, kártalanítási, sérelemdíj és egyéb igényt nem érvényesít Adatkezelővel szemben.

 1. Adatkezelés jogalapja

A honlap kezelése önkéntes.

Az Adatkezelő általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és

az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:

Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja, a Gazdasági Reklámtörvényről szóló

 1. évi XLVIII 5.§ és 6.§, Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,

valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13.§/A 14.§, 14/A.§ szerint és A kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név – és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX törvény 17.§-a alapján kerül sor, azzal hogy a feliratkozásra Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor.

 1. Adatkezelő

mint adatkezelő megnevezése

Név: Rigi Invest Kft

Székhely: 9725 Kőszegdoroszló HRSZ 0112

Adószám: 14806263-2-18

Cégjegyzékszám: 18 09 108858

Tárhely szolgáltató:  Microware Hungary Kft

Székhely és levelezési cím: 1148 Budapest Fogarasi u. 3-5

Adóigazgatási szám: 13128113-2-42,

Telefonszám: +36-1-432-3236

 1. Hírlevél, direkt marketing

A  Rigi Invest Kft. küldhet hírlevelet a Felhasználó részére. Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásának jogszerűségére így azokat az alábbiakban meghatározott módon használja fel e-mail küldésére.

Az e-mail címek kezelése elsősorban az érintett azonosítását a megrendelések teljesítése a szolgáltatások igénybevétele során a kapcsolattartást szolgálja így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére. A Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatásokat bizonyos esetekben elektronikus formában e-mailben juttatja az érintettek részére. Az ilyen értesítéseket azonban a Szolgáltató nem használja reklámozási célra.

 1. Az adatkezelés időtartama

Az adatok kezelése a feliratkozással kezdődik és a hozzájárulás visszavonásáig (azaz a törlés kéréséig az Felhasználó által) tart.

 1. Az adatokat megismerők személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az Adatkezelő Honlap működtetését, üzemeltetését ellátó munkatársai, megbízottjai, teljesítési segédjei, (a továbbiakban: közreműködő) jogosultak

megismerni a feltöltött adatokat. Ezen adatokat Adatkezelő illetve Adatkezelő közreműködői nem teszik közzé, harmadik személy (ek) részére nem adják át. A fentieken túl az Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor. Amennyiben az Felhasználó hozzájárulására van szükség, ilyen esetben az Felhasználót előzetesen tájékoztatja az Adatkezelő, és tőle hozzájárulást kér, és a szükséges hatósági bejelentéseket megteszi. Az adatok feldolgozását maga az Adatkezelő végzi illetőleg tárhelyszolgáltatót vesz igénybe.

 1. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségek

7.1. Tájékoztatáshoz való jog

A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor kérheti azok módosítását. Az Adatkezelő az Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, kérdésre a tárhelyszolgáltatóról, az adatok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozóról, adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, egyéb a jogszabályba meghatározott adatról, témáról, adatvédelmi incidens esetén annak körülményeiről, hatásairól, elhárításra megtett intézkedésről. Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 15 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. Az Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Adatkezelő közreműködőjéhez fordulhat a fentiekben megjelölt elérhetőségeken keresztül.

7.2. Felhasználó kérheti adatainak törlését, helyesbítését, zárolását

Az Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni a fentiekben megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Továbbá az Felhasználó bármikor jogosult törölni a regisztrációját. Adatkezelő a fentiek szerinti határidőben törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi. A Felhasználó kérheti továbbá, adatainak zárolását. Az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Felhasználót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították (amennyiben ilyen előfordul a jelen szabályzatban foglaltak megtartása mellett). Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti. Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 15 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem

elutasításának ténybeli és jogi indokait, az elutasításról a jogszabály szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot értesíti.

7.3. Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmező Felhasználót írásban tájékoztatja.

7.4. Jogérvényesítés és jogorvoslat

Az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

az Felhasználó a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébetfasor 22/c.; www.naih.hu; telefonszám: +36 (1) 391-1400; általános email elérhetőség: ügyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat

vagy Bíróság előtt (A per – az érintett választása szerint – az Felhasználó

lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható) érvényesítheti jogait.

 1. Adatbiztonság

Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, kialakítja az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását (mindent megtesz, ami szükséges a titok- és adatvédelemi szabályok érvényre juttatásához).

Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan – fentiekben meghatározott – harmadik személyt, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja (a fentiek betartásával) vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek

teljesítésére. A Felhasználó elősegítheti az adatok biztonságban létét azzal, hogy gyakori jelszócserével, nehezen kitalálható jelszavak megadásával és biztonságos böngészőprogram használatával megteszi a megfelelő lépéseket az interneten keresztül elküldött személyes adatainak védelme érdekében.

 1. Alkalmazott jogszabályok

A jelen szabályzatban nem vagy nem teljes körűen szabályozott kérdések tekintetében:

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,

 1. évi CVIII. törvény (Ektv.) az elektronikus kereskedelmi

szolgáltatások, valamint az

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről,

az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló

 1. évi CXII. törvény,

a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat

tilalmáról szóló 2008. évi   XLVII. törvény,

a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név – és

lakcímadatok kezeléséről szóló  1995. évi CXIX törvény,

a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes

korlátairól szóló 2008. évi  XLVIII.

 

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató hatályba lépésének ideje: 2018. július 05.